Ledenvergadering2023

NOTULEN JAARVERGADERING 22 maart 2023

 

Aanwezig: 12  leden;

2 afmeldingen.

 

 1. 1.       Opening

 

Opening wordt gedaan door Suzanne Verdouw, die de rol van voorzitter vervult.  Alle aanwezigen hebben de presentielijst ingevuld. Verder geen mededelingen of binnengekomen stukken.

 

 1. 2.       Eventuele aanvullende agendapunten van leden en/of bestuur

 

Er zijn geen aanvullende agendapunten binnengekomen voor de jaarvergadering. 

 

 1. 3.       Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

 

Op de notulen van vorige vergadering van 13 maart 2019 zijn zonder op- of aanmerkingen; de notulen worden goedgekeurd. De vragen van de vorige keer zijn nog een keer doorgenomen

 

 1. 4.       Verslagen commissies

 

De verschillende verslagen van de diverse commissies hangen ter info op het mededelingenbord in de kantine. De verslagen worden doorgenomen en een aantal zaken worden door de commissies toegelicht. Onderstaand is een samenvatting van de verslagen.

 

Activiteiten commissie

Afgelopen jaar gelukkig weer een activiteit kunnen organiseren. Het verrassingstoernooi in plaats van de Wintermix. Goed bezocht en het smaakt naar meer.

Alle vrijwilligers hebben in december een chocolade letter ontvangen. Henk heeft een mooi kerst boeket gekregen voor zijn goede zorgen op en rond de tennisbaan.

 

Kantine commissie

Aanschaf van de PIN kassa. Voortaan zullen we alleen nog maar gebruik maken van de PIN kassa. Daar staan ook de nieuwe prijzen in. Hierbij kun je kiezen voor Pinnen of contant betalen maar de voorkeur heeft PIN. Overzichterlijker voor de kascontrole.

Vrijwilligers voor kantine dienst is lastig. Andere manier bedenken hoe hiermee om te gaan. Op dezelfde voet verder gaan heeft geen zin. Voorstel is om iedereen een sleutel te geven en zelf verantwoordelijkheid hiervoor te dragen. We gaan informatie inwinnen bij omringende verenigingen hoe dat in zijn werk kan gaan.

 

Onderhouds-  en kantine commissie

Afgelopen jaar is het rond de banen allemaal netjes bijgehouden maar er zijn geen extra karweitjes gedaan. Wel noodzakelijk om aankomend jaar e.e.a. op te pakken.

 

VCL

Zie het verslag over de competitie. Mirella van de Voort is vanaf 2021 competitie leidster.

Nieuw is de 8/9 competitie speciaal voor beginners.

 

 

 1. 5.       Bestuurs wijzigingverkiezingen

 

Aftredend Trudy Brouwers

Aantredend Rachel Boerekamps, unaniem aangenomen als penningmeester

We hebben Henk van de Voort uitbundig bedankt voor zijn enorme inzet door hem lid te maken van verdiensten.

 

 1. 6.       Verslag kascommissie + kiezen nieuwe kascommissie

 

Vorig jaar is als kascommissie is gekozen Bram Wijnen en Jan Briels. Omdat Jan Briels nu twee keer is geweest, zal hij volgend jaar worden vervangen door Mirella van de Voort. Verslag van de kascommissie wordt serieus meegenomen aankomend jaar.

 

De kascommissie voor volgend jaar is dus:  Mirella van de Voort en Bram Wijnen.

 

 1. 7.       Financieel verslag

 

Klein verlies maar we mogen zeker niet klagen. De prijzen van de drank zijn nu verhoogd en als de kantine wat vaker open is zullen de opbrengsten ook stijgen.

Wel staan we voor een paar grotere uitgave zoals het schilderen van de kozijnen aan de buitenkant, de vervanging van de schutting en de aanschaf van nieuwe barkrukken.

 

 

 1. 8.       Plannen, ontwikkelingen en begroting 2023, incl. uitgangspunten

 

Plannen voor 2023

Het schilderen aan de buitenkant van de kantine.

Vervangen van de schutting

Aanschaf van sleutelkastje

Aanschaf van nieuwe barkrukken en/of aankleding van de kantine.

 

 1. Ontwikkeling bestuur en commissies

 

Zoekende naar een voorzitter en secretaresse.

De vertrekkende leden van de commissies krijgen een kleine attentie voor hun bewezen diensten.

- Anja van Gerwen

- Erwin van Gerwen

- Trudy Brouwers

- Lion van de Burgt

- Jolanda Spee

- Sandra Martens

 

 1. 10.   Contributie verhoging

 

2 jaar geleden was de bedoeling om een contributie verhoging door te voeren. Het onderhoud van de kantine kost veel geld en als we willen blijven investeren zullen we iets moeten. Het ledenaantal loopt terug en de kosten stijgen. Wel hebben we nog een redelijke buffer op de bank dankzij de subsidie van de gemeente. Het merendeel van de aanwezige leden hebben voor een contributie verhoging gestemd mits we een goede onderbouwing hebben waar we het geld precies voor nodig hebben. Hier gaan Rachel Boerekamps en Bram Wijnen nog samen voor zitten om uit te zoeken wat er exact nodig is.

 

 1. 11.   Aanschaf PIN kassa

 

Vanaf nu zal er alleen nog maar gebruik gemaakt worden van de PIN kassa. Dit is kort uitgelegd en met een duidelijk beschrijving moet dit voor iedereen te doen zijn. Hierdoor ben je in 1 klap af van de contanten en de stortingen. Het financieel overzicht wordt hierdoor transparanter.

 

 1. 12.   Rondvraag

 

Sandra : wat is er besproken in het over met Groot Someren. Dit heeft Suzanne toegelicht.

Henk : bedankt iedereen nogmaals voor zijn lid van verdiensten.

Bram: is er animo om deel te nemen aan het evenement : Onder de beuk, om onze tennisclub onder de aandacht te brengen. Helaas zijn daar weer vrijwilligers voor nodig en dan komt het weer op dezelfde mensen terecht die al veel voor de club doen. Als er vrijwilligers zijn zullen we dit bij Bram melden.

 

 1. 13.   Sluiting

 

We bedanken alle aanwezigen voor hun komst en inbreng.

 

3w Media