CoronaProtocollen

Protocol Tennisvereniging Someren Eind

Onderstaande protocol geldt voor de leden van de tennisvereniging Someren-Eind en wordt na goedkeuring van de Gemeente Someren in gebruik genomen. Wanneer men zich niet aan dit protocol houdt, kan door het bestuur of de gemeente worden besloten dat er niet getennist mag worden op het tennispark.

Algemene maatregelen:

 • er worden op ons tenniscomplex geen officiële wedstrijden en competities gespeeld, minimaal tot 1 september (en daarna alleen indien door de overheid toestemming wordt gegeven). Eventuele (club) trainingswedstrijdjes/potjes worden in eigen teamverband en binnen de club georganiseerd. Hierbij houden we de  anderhalve meter maatregel in acht Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen;
 • alle leden worden verzocht thuis te blijven als men de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen heeft: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in het eigen huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag er weer gesport worden op het tennispark;
 • blijf thuis als iemand in het eigen huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest), blijf minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hanteer RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals   bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/  bewegen;
 • houd anderhalve meter (twee armlengtes) afstand van ieder andere persoon buiten jouw huishouden, uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was je handen met water en zeep voor en na je bezoek aan de sportlocatie;
 • ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet (de doucheruimtes op het tenniscomplex blijven gesloten);
 • douche thuis en niet op de sportlocatie (zie hierboven);
 • vermijd het aanraken van je gezicht; 
 • schud geen handen;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor de sportactiviteit aan op de sportlocatie en ga direct   daarna naar huis.


 

Maatregelen voor bestuurders van sportaccomodaties:

 • wanneer in de openbare ruimte sportactiviteiten worden georganiseerd voor kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar (dus niet op een bestaande sportaccommodatie), wordt dit bij de gemeente gemeld en/of wordt gecontroleerd of dit bij de gemeente is toegestaan. Daarnaast wordt bekeken welke faciliteiten en materialen gebruikt mogen worden; 
 • voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop-,   wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Vermijd daarbij de drukte;
 • op de accommodatie zijn 3 coördinatoren aangesteld: Leon Kanters, Adrie Martens en Suzanne Verdouw, die aanspreekpunt zijn voor de locatie en voor de gemeente;
 • we zorgen ervoor dat ten allen tijde EHBO-materialen beschikbaar zijn (op het terras) en een AED is beschikbaar bij de familie Hurkmans aan de Meidoornstraat 33;
 • handenwasgelegenheid en toiletten blijven voorlopig dicht en buiten gebruik, wanneer deze open worden gesteld, worden ze regelmatig schoongemaakt, minimaal één keer per dag; 
 • de corona-verantwoordelijken zijn herkenbaar aanwezig (bijvoorbeeld met hesje);
 • de gebruikelijke hygiënemaatregelen worden in acht genomen;
 • de trainers/instructeurs worden geïnstrueerd over de wijze waarop ze op een verantwoorde en veilige manier sportaanbod kunnen uitvoeren;
 • er worden verder geen activiteiten voorbereid en indien nodig vinden deze onder begeleiding plaats;
 • de sport vindt plaats volgens een bezettingsschema, hiervoor kan men zich vooraf inschrijven op de accommodatie, indien er toch mensen willen tennissen en de banen zijn bezet, worden ze verzocht naar huis terug te keren;
 • we houden er rekening mee dat er geen grote groepen mensen op de locatie ontstaan door voldoende tijd tussen de activiteiten te plannen en groepen niet allemaal tegelijk te laten starten;
 • communiceer de regels van je locatie met je trainers, sporters en hun ouders via de eigen communicatiemiddelen. En controleer of ze zichtbaar aanwezig zijn op de accommodatie;
 • de trainers/instructeurs worden geïnstrueerd dat ze sporters bij overtreding van de regels moeten aanspreken op ongewenst gedrag;
 • de hygiëneregels worden opgehangen bij de ingang van de sportaccommodatie én bij de sportvelden binnen de accommodatie;
 • op de accommodatie/het terrein is een duidelijke routing, zodat personen elkaar zo min mogelijk passeren bij het betreden of verlaten van de accommodatie. Voor de linkerbaan gebruikt men het linkerpad, voor de middelste baan gaat men rechtdoor en voor de rechterbaan gebruikt men het rechterpad, zodat altijd de anderhalve meter onderlinge afstand in acht wordt genomen;
 • er is een duidelijke aanrijdroute van auto’s en fietsen, trainers en sporters kunnen de   accommodatie op een veilige manier kunnen betreden;
 • wat betreft clubhuizen/sportkantines/verenigings-horeca wordt onderzocht in hoeverre zij met de later geldende richtlijnen die voor de horeca gelden mee kunnen doen, tot die tijd blijft de kantine dicht;
 • de sportmaterialen zijn op het sportveld beschikbaar voor trainers en sporters (in de berging);
 • persoonlijke hygiënemiddelen (handgel) en schoonmaakmiddelen voor materialen (water en zeep en voldoende papieren handdoekjes) zijn beschikbaar;
 • met (mede)gebruikers van de accommodatie wordt besproken op welke wijze het protocol op de diverse locaties van de sportaccommodatie moet worden uitgevoerd. 

 

Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers:

 • kom, voor zover dat kan, zoveel mogelijk met eigen vervoer naar de accommodatie waar je training gaat geven;
 • trainers, begeleiders en vrijwilligers van boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij zich op buiten sportparken of in de openbare ruimte in groepen kunnen begeven.  Raadpleeg desnoods je huisarts;
 • bereid je training goed voor. Voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ geldt: houd anderhalve meter afstand, ook onderling;
 • zorg dat er in de leeftijdsgroepen 13 tot en met 18 en 19+ zo min mogelijk materialen gedeeld  moeten worden;
 • tracht bij je lessen vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar, jeugd van 13   tot en met 18 jaar en 19+ te voorkomen;
 • gebruik bij je lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
 • zorg dat de training zoveel mogelijk met vaste groepen wordt ingevuld en dat de samenstelling van deze groepen zo min mogelijk wijzigt;
 • zorg dat de training klaar staat zodat je meteen kunt beginnen. Laat sporters in daartoe   afgebakende ruimtes trainen;
 • maak vooraf (gedrags)regels aan sporters duidelijk, met name voor de leeftijdsgroepen 13 tot en   met 18 jaar en 19+ waarbij tijdens het sporten anderhalve meter afstand moet worden gehouden;
 • denk voor de groepen 13 tot en met 18 jaar en 19+ vooraf na over de sportactiviteiten in relatie tot de groepsgrootte. Zorg dat er anderhalve meter afstand gehouden kan worden ook tijdens de activiteiten;
 • wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen;
 • help de sporters om de regels zo goed mogelijk uit te voeren en spreek ze aan wanneer dat niet   gebeurt;
 • houd anderhalve meter afstand met al je sporters en/of mede-trainers (geen lichamelijk contact);
 • weet bij voorkeur wie er aanwezig zijn bij de training/activiteit, zowel leden als niet-leden;
 • volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen;
 • laat sporters niet eerder toe dan tien minuten voor de starttijd van de training/activiteit. De   sporters moeten na afloop direct vertrekken;
 • laat sporters gefaseerd het sportveld betreden en verlaten;
 • zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de les/training, tenzij dat in specifieke gevallen noodzakelijk is;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • was je handen met water en zeep na iedere training;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)   minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij   het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

 

Voor sporters:

 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
  • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
  • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest)   minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test; 
  • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij   het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
  • sporters boven 70 jaar en uit risicogroepen dienen zelf hun risico te analyseren of zij op buiten sportparken of in de openbare ruimte zich in groepen kunnen te begeven. Raadpleeg desnoods je huisarts;
  • bij de lessen waar leeftijdsgroepen zijn vermengd, gelden de regels die voor de categorie 13 jaar en ouder gelden;
  • meld je tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
  • voor volwassenen vanaf 19 jaar is het toegestaan om met of zonder begeleiding in hardloop,   wieler- en andere sportgroepjes in de openbare ruimte te trainen. Hanteer hierbij de voorwaarden zoals opgenomen in de lokale noodverordening. Vermijd daarbij de drukte;
  • kom alleen naar de sportlocatie wanneer er voor jou een sportactiviteit gepland staat;
  • kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportlocatie en vermijd waar mogelijk gebruik van het OV;
  • houd met reizen naar de sportlocatie rekening met de richtlijnen verkeer & vervoer van de   Rijksoverheid;
  • kom in sportkleding naar de sportlocatie. Eventueel aanwezige kleedkamers zijn gesloten. Je kunt ook niet douchen, zorg dat je thuis naar het toilet bent geweest;
  • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit naar de sportlocatie en wacht op aanvang op de daarvoor aangewezen plek;
  • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, buurtsportcoaches en bestuursleden; blijf bij je eigen trainingsgroep indien er meerdere trainingsgroepen op de sportlocatie actief zijn;
  • laat sporters vanaf 13 jaar anderhalve meter afstand houden tot alle andere personen (behalve   personen uit eigen huishouden), dus ook tot trainers en andere sporters. Bij sporters tot en met 12 jaar is deze afstandsbeperking onderling niet aan de orde;
  • gebruik zoveel mogelijk alleen eigen materialen. Het reinigen van een voetbal en dergelijke is niet nodig. Materialen die veel met handen worden aangeraakt direct na de trainingssessie reinigen  met water en zeep of reinigingsdoekjes;
  • neem je eigen bidon gevuld mee om uit te drinken;
  • verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

 

Voor ouders en verzorgers:

 • informeer je kinderen over de algemene veiligheids- en hygiëneregels en dat ze altijd de aanwijzingen van de begeleiding opvolgen; 
 • stem met je kind je contactgegevens af zoals 06-nummer;
 • meld je kind(eren) tijdig aan voor de sportactiviteit of volg de afspraken van je gemeente/ sportaanbieder, zodat de organisatie rekening kan houden met de toestroom;
 • breng je kind(eren) alleen naar de sportlocatie wanneer er een sportactiviteit voor jouw kind(eren) gepland staat;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind (ook milde!) klachten heeft van neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid en/of koorts;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 °C) en/ of benauwdheidsklachten. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je kind tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je kind thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact;
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als bij je kind in de afgelopen 7 dagen het nieuwe   coronavirus is vastgesteld (via een laboratoriumtest);
 • breng je kind(eren) niet naar de sportlocatie als je kind in thuisisolatie is omdat hij/zij direct   contact heeft gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • wanneer je kind(eren) niet zelf naar de sportlocatie kunnen reizen zorg dan dat je als ouder/  verzorger alleen reist en alleen je eigen kind(eren) wegbrengt;
 • breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar de sportlocatie;
 • kom niet eerder dan tien minuten voor aanvang van de sportactiviteit op de sportlocatie;
 • volg altijd de aanwijzingen op van de organisatie, bijvoorbeeld de trainers, begeleiders en bestuursleden;
 • het is niet de bedoeling dat je als ouder of verzorger als toeschouwer aanwezig bent op de    sportlocatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van jouw kind(eren);
 • als ondersteuning noodzakelijk is bij de sportactiviteit en/of toiletgang, is het toegestaan om één   ouder/verzorger op de sportlocatie aanwezig te laten zijn. Voor deze persoon geldt ook dat het   daar geldende protocol nageleefd moet worden;
 • direct na de sportactiviteit halen de ouder/verzorger de kinderen op van de  sportlocatie/  afgesproken plek. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.

 

3w Media